Všeobecne

Obec Dolná Mičiná patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja, okres Banská Bystrica. Štatutárnym zástupcom obce je starosta obce Oto Hudec. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov.