Stavebný úrad

Obec Dolná Mičiná má spoločný stavebný úrad

Informácie na adrese:

Mgr. Miroslav Paučo
Partizánska 81
974 01 Banská Bystrica
tel: 048/414 53 36


Zákon o správnych poplatkoch

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Návrh na kolaudáciu stavby

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Zákon o správnych poplatkoch – výňatok

Žiadosť o pridelenie súpisného a orientačného čísla


Upozorňujeme občanov na dodržiavanie predpisov pri realizácií drobných stavieb  (Stavebný  zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) pre povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác tak, ako je to uvedené v súbore: Oznam – drobné stavby