Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.12.2017

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

Dňa 29.12.2017 o 17.00 hod. v kancelárii obecného úradu

Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu
  3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Schválenie a úprava rozpočtu za rok 2017
  5. Schválenie rozpočtu na roky 2018-2021
  6. Diskusia
  7. Schválenie Uznesenia
  8. Záver

                                                                                    Oto Hudec

                                                                                    Starosta obce