Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 28.6.2018

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční :

Dňa 28.6.2018 o 19.00 hod. v kancelárii obecného úradu

Program :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Záverečný účet obce za rok 2017
 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
 6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2018
 7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017
 8. Určenie rozsahu výkonu (úväzku) funkcie starostu obce na celé funkčné (volebné) obdobie 2018 – 2022
 9. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2018 – 2022
 10. Diskusia
 11. Schválenie uznesenia
 12. Ukončenie

Oto Hudec – starosta obce