Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.4.2018

Starosta obce Dolná Mičiná zvoláva v zmysle zákona o obecnom zriadení riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ktoré sa uskutoční :

Dňa 16.4.2018 o 19.00 hod. v kancelárii obecného úradu

Program :

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Prejednanie platu starostu obce
 5. Osobnyudaj.sk – uzatvorenie zmluvy
 6. SOMI – zrušenie zmluvy
 7. Prejednanie  návrhov VZN:
 • č.1/2018 – VZN ktorým sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná Mičiná
 • č.2/2018 – VZN o podmienkach prevodu majetku obce Dolná Mičiná priamym predajom, dobrovoľnou dražbou a obchodnou verejnou súťažou
 • č.3/2018 – VZN o  úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Dolná Mičiná a o výške obvyklého nájomného za nájom majetku obce
 1. Informácia o prácach na nehnuteľnosti D.M. č.7
 • obchod  / Ing.Kokavcová/
 • nájomný byt
 • oddychová zóna – park
 1. Odpredaj časti pozemku p. O.Hudecov ml.
 2. Prekleňovacia bezúročná pôžička na dobu 5 mesiacov
 3. Prejednanie pozemkov IBV Hrochôťka – p. Vašina
 4. Informácia o možnosti získania poukážky na nákup technológií pre WiFi4EU
 • Mgr. Peter Tkáčik
 1. Diskusia
 2. Schválenie uznesenia
 3. Ukončenie

Oto Hudec – starosta obce